اخبار تکچیارزیابی توانمندی فرایندی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس برگزار گردید

ارزیابی توانمندی فرآیندی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس به مدیریت آقای مهندس جعفر ربیعی می‌باشد از تاریخ ۱۳۹۷/۳/۲۹ لغایت ۱۳۹۷/۳/۲۹ با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس در محل آن شرکت برگزار شد. مبنای ارزیابی ابعاد سیزده‌گانه مدل ارزیابی بومی تکچی در خصوص توانمندی فرایندی سازمان بوده است که هر بخش از بعدهای سیزده‌گانه سازمان به‌صورت جداگانه و با حضور روسای آن بخش مورد ارزیابی فرایندی توسعه‌یافته تکچی قرارگرفته است. در این ارزیابی تلاش گردیده است مصادیق اجرای فرایندهای مربوط به هریک از ابعاد فرایندی در سازمان شناسایی و ردیابی گردد. شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس سودآورترین هلدینگ ایران با اعتبار جهانی است.